16 oz B-Handle Ceramic Mugs (Colors)

$0.00
SKU

Description:

 • 16 oz B-Handle Mugs (Colors)

Product Specifications:

 • Item # : 085-1109CB
 • Minimum Order Qty (Blank) : 24 Units
 • Minimum Order Qty (Printed) : 72ŒæUnits
 • Dimensions : 4-1/2 x 4 x 3-5/8äó_Diameter
 • Print Area : 2.75 x 3 x 6.75Œæ(Height x Width x Wrap)
 • Material :ŒæŒæCeramic
 • Case Pack : 24Units
 • Case weight (lbs.) : 32lbs
 • Dishwasher info -ŒæHand wash only
 • Microwave info - Do Not Microwave